Links

studiof.jpg
 
digfakfrysk.jpg
 
logosjong_lyts.jpg
 
3ts.jpg

Wolkom by Frysk.nl

oer-us-s.jpg Taalsintrum Frysk

Taalsintrum Frysk (TF) is in ôfdieling fan CEDIN, in sintrum foar edukative tsjinstferliening yn Fryslân en Grinslân. TF wol learkrêften of teams fan skoallen foar primêr en fuortset ûnderwiis begeliede by it ûntwikkeljen, ymplemintearjen en útfieren fan meartalich taalbelied mei in lykweardige posysje fan de Fryske taal.

Mear nijs >Frysk nijs


afuklogo.jpg 

OMROP FRYSLÂN
 
Tsjek Basisskoalle Tsjek Fuortset Underwiis

 

 
FERSKATE
 
witwat.jpg
 
logo-linkk-2007.jpg
 
mercator_logo.jpg